За ИНСТИТУТА

Институтът по аграрна икономика (ИАИ) е структурно звено в Селскостопанска академия, извършващо:
 •  научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на аграрната икономика;
 •  библиотечно-информационна и издателска дейност в аграрната сфера.

ИАИ е национален институт за аграрикономически изследвания и развитие, библиотечно-информационна и издателска дейност в областта на земеделието. Мисията му е да подпомага аграрната политика на държавата чрез изследователска, консултантска, проучвателна и информационна дейност в областта на аграрната икономика и организация, развитието на селските райони, социологията, екологията, управлението на земеделието и хранителните вериги.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Институтът:

 •  Извършва научни и научно-приложни изследвания по актуални проблеми в областта на аграрната икономика, управлението на хранителните вериги и развитието на селските райони;
 •  Разработва стратегии и национални програми, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) и други политики на ЕС;
 •  Участва в разработването на национални и международни проекти;
 •  Участва в подготовката на нормативни документи;
 •  Извършва анализи на изпълнението на стратегии, програми и мерки за развитието на земеделието, хранителната промишленост и селските райони и изготвя препоръки и предложения относно тяхната актуализация;
 •  Съдейства за формиране и реализиране на аграрната политика на държавата и активно подпомага практиката;
 •  Обучава докторанти по акредитирани програми;
 •  Обучава специалисти и фермери;
 •  Извършва консултантски и експертни услуги;
 •  Организира научни и научно-практически форуми – конференции, кръгли маси, семинари, изложби и др.;
 •  Извършва библиотечно-информационно обслужване в аграрната област;
 •  Издава специализирани научни списания.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научната дейност на Института се извършва в следните структурни звена:

Научната дейност се развива в следните направления:

 •  Аграрна политика;
 • Икономика, организация и управление на хранителните вериги;
 •  Аграрен маркетинг;
 •  Икономика и управление на аграрните организации;
 •  Развитие на селските райони;
 •  Управление на природните ресурси и биоикономика.

 

ИНФОРМАЦИОННА – АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Информационно-административната дейност на Института се извършва в следните структурни звена:

 • Отдел „Централна селскостопанска библиотека“– най-голямата в страната специализирана библиотека в аграрната област, осигуряваща достъп до аграрна информация за всички категории потребители – научни работници, докторанти, студенти, преподаватели, земеделски производители, аграрни специалисти от различни институции, браншови организации и фирми, както и обикновени граждани;
 • Отдел „Специализирана научна периодика“– Институтът по аграрна икономика издава седем специализирани научни списания, интелектуална собственост на Селскостопанска академия:

Bulgarian Journal of Agricultural Science
Селскостопанска наука
Растениевъдни науки
Животновъдни науки
Почвознание, агрохимия и екология
Икономика и управление на селското стопанство
Селскостопанска техника